Skip to main content

Versamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
För Stallbacka Företagarförening året 20150305-20160305
Föreningen bildades 5 mars 2014 och har haft en mycket kort period av verksamhet i jämförelse med övriga föreningar inom Trollhättan. Föreningen har haft nio protokollförda styrelsemöten.
Föreningen har genom styrelsen bland annat arbetat med att värva medlemmar och vi har idag ca 50 medlemmar. Vi vill givetvis få in fler medlemmar.
Den yttre miljön på Stallbacka är det område som sedan lång tid är eftersatt från stadens sida och även från flera företag inom området. I kommunens olika planer för området finns med att yttre miljön skall åtgärdas men ingenting har hänt förrän föreningen i samverkan med Elisabeth Linderoth och hennes kollegor på Gatukontoret kommit överens om en handlingsplan. Denna fråga har prioriterats och föreningen har därför koncentrerat verksamheten till att åstadkomma en bättre yttre miljö som gagnar befintliga företag och även att locka nya företag till etablering. Nya och befintliga företag skall uppleva att Stallbacka är ett intressant och miljömässigt bra område.
Vissa arbeten inom yttre miljön har påbörjats och genomförts. Det är bland annat skogsröjning, borttagande av vass och en del annat. Staden har utfört gräsplantering där det tidigare var ogräs och en del upplag med skräp och skrotbilar skall bort. På trottoarer och refuger är det mycket ogräs, bland annat på mittrefugen på Flygfältsvägen, där ogräs och vass dominerat intrycken. Detta kommer att intensivt bekämpas av Parkavdelningen under kommande växtsäsong. Gräsklippning av gräsytor kommer ske varje vecka normalt. Linjemarkeringar kommer att kompletteras och uppdateras under kommande säsong.
En annan viktig punkt har varit och är att få fram informationstavlor på tre olika platser där namn på medlemsföretag finns med, som även redovisar var dessa finns. Det finns idag två platser med uppställning av bilar vid informationstavlorna och en tredje håller Gatukontoret på att bygga vid Nevs. Föreningen bekostar dessa informationstavlor och svarar för aktualisering. Två av informationstavlorna kommer finnas på plats i slutet av februari.
Detta med yttre miljön kommer vi att få bevaka/arbeta med under lång tid framöver.
Föreningsträffar kommer att hållas två gånger/år där vi gemensamt kan träffas och utöka affärsmöjligheter och ge varandra inspiration till utveckling av företagen.

Jimmie Cato

Thomas Karlström

Ander Forsberg

Tom Sörensen

Lars-Bertil Haraldsson